<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
 

 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลยางคราม

1.สภาพทั่วไป

1.1 ลักษณะที่ตั้งและอาเขต

          ตำบลยางคราม ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของกิ่งอำเภอดอยหล่อ  ระยะห่างจากที่ว่าการกิ่งอำเภอดอยหล่อ ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  108  (เชียงใหม่-ฮอด) ประมาณ 17 กิโลเมตร และห่างจากศูนย์กลางจังหวัดเชียงใหม่ไปทางทิศใต้ประมาณ  43  กิโลเมตร

           โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลและอำเภอข้างเคียงดังนี้ 
              ทิศเหนือ        ติดต่อกับ  ตำบลทุ่งปี้ อำเภอแม่วาง
              ทิศใต้            ติดต่อกับ  ตำบลสันติสุข กิ่งอำเภอดอยหล่อ
              ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง
              ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ  ตำบลสันติสุข กิ่งอำเภอดอยหล่อ

1.2 เนื้อที่

          เทศบาลตำบลยางคราม  ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2546 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเทศบาลตำบลยางคราม เมื่อวันที่  27  ตุลาคม  พ.ศ.2552   โดยเทศบาลตำบลยางครามมีเนื้อที่ 78 ตารางกิโลเมตร  หรือ 48,750 ไร่  

 

1.3 สภาพภูมิประเทศ
          สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม  ที่เหลือเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม  และเป็นลอนลูกฟูกโดยทางทิศตะวันตกเป็นภูเขาสูง ลักษณะพื้นที่ลาดเอียงจากทิศเหนือไปทางทิศใต้  มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดประมาณ 78 ตารางกิโลเมตร หรือ   48,750   ไร่   โดยจำแนกเป็นพื้นที่ป่า  36,333  ไร่  ( 74.53 %)  พื้นที่ทำการเกษตร  10,969  ไร่ (22.50%)   และพื้นที่อยู่อาศัย  1,448  ไร่ (2.97%)

 

1.4 สภาพอากาศและอุณหภูมิ
          อุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นจุดอับฝนอยู่หน้าเทือกเขาอินทนนท์  ทำให้การเปลี่ยนแปลงอากาศเป็นไปอย่างรวดเร็วมีลมแปรปรวนตลอดเวลา
          ฤดูหนาว   เดือน  ตุลาคม – มกราคม   อุณหภูมิเฉลี่ย  15  องศาเซลเซียส
          ฤดูร้อน     เดือน  กุมภาพันธ์  - พฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ย  38  องศาเซลเซียส
          ฤดูฝน       เดือน  มิถุนายน  - กันยายน อุณหภูมิเฉลี่ย  30  องศาเซลเซียส

 

1.5 เขตการปกครอง
ตำบลยางคราม  แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน ได้แก่
          หมู่ที่ 1  บ้านห้วยน้ำขาว     มีพื้นที่ 40,067 ไร่
          หมู่ที่ 2  บ้านใหม่พัฒนา     มีพื้นที่ 713 ไร่
          หมู่ที่ 3  บ้านยางคราม        มีพื้นที่ 1,167 ไร่
          หมู่ที่ 4  บ้านห้วยรากไม้      มีพื้นที่ 1,280 ไร่
          หมู่ที่ 5  บ้านดอนชัย           มีพื้นที่ 1,113 ไร่
          หมู่ที่ 6  บ้านศรีแดนเมือง    มีพื้นที่ 1,679 ไร่
          หมู่ที่ 7  บ้านแม่อาว            มีพื้นที่ 679 ไร่
          หมู่ที่ 8  บ้านใหม่ดอนชัย     มีพื้นที่ 660 ไร่
          หมู่ที่ 9  บ้านห้วยรากไม้บน  มีพื้นที่ 668 ไร่
          หมู่ที่ 10 บ้านผนัง               มีพื้นที่ 286 ไร่
          หมู่ที่ 11 บ้านหนองม่วง      มีพื้นที่ 456 ไร่ 

 

1.6 จำนวนหลังคาเรือน ครัวเรือนและประชากรในตำบล
ตำบลยางคราม มีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น   5,105 คน แยกเป็นชาย 2,568  คน  ,หญิง  2,537  คน   มีจำนวนครัวเรือน   1,795  ครัวเรือน  (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2552 )   โดยแยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้

 หมู่ที่   ชื่อหมู่บ้าน         ชาย      หญิง    รวม      ครัวเรือน
     1   บ้านห้วยน้ำขาว          412        364        776          313   

    2   บ้านใหม่พัฒนา           203        219        422           147
     3   บ้านยางคราม             313        336        649           215
     4   บ้านห้วยรากไม้           268        289        557           193
     5   บ้านดอนชัย                 268       283        551           191
     6   บ้านศรีแดนเมือง          261       236        497           190
     7   บ้านแม่อาว                  193       177        370           131
     8   บ้านใหม่ดอนชัย          246        250        496           185
     9   บ้านห้วยรากไม้บน      226         195        421           122
    10  บ้านผนัง                    59            77          136           41
    11  บ้านหนองม่วง           119          111        230           67

                  จำนวนครัวเรือนแยกตามช่วงอายุได้ดังนี้  (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2549)   
ช่วงอายุประชากร            ชาย           หญิง         รวม
น้อยกว่า  1  ปีเต็ม                      10                   5                 15
1  ปีเต็ม  -  2  ปี                        23                   20               43
3  ปีเต็ม  -  5  ปี                        61                   45             106
6  ปีเต็ม  -  11  ปี                     108                 88             196
12  ปีเต็ม  -  14  ปี                   85                   68             153
15  ปีเต็ม  -  17  ปี                   101                 85             186
18  ปีเต็ม  -  25  ปี                   252               234             486
26  ปีเต็ม  -  49  ปีเต็ม             977               965             1,942 
50 ปีเต็ม  -   60  ปีเต็ม            485                 487              972
มากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป            462                 416              878                                                                   รวมทั้งหมด                           2,564             2,413            4,977

หมายเหตุ * จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงจากการสำรวจนี้ อาจไม่เท่ากับจำนวนประชากรที่มีอยู่ในทะเบียนบ้านได้


2. สภาพทางเศรษฐกิจ

2.1 อาชีพ
 อาชีพหลักของประชากร  เรียงตามลำดับ  ได้แก่
        1.  เกษตรกรรม   
        2.  รับจ้างทั่วไป   
        3.  ค้าขาย   
        4.  เลี้ยงสัตว์   
        5.  รับราชการ      
 

2.2 เกษตรกรรม

พืชผลทางการเกษตร  ที่สำคัญของตำบล  ได้แก่
         1.  ลำไย พื้นที่ปลูก 4,111 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 2,300 – 2,500  กก. / ไร่
         2.  ข้าวนาปี พื้นที่ปลูก 1,453 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย  750 กก. / ไร่
         3.  พริก  พื้นที่ปลูก 827 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย  1,500  กก. / ไร่
         4.  มะเขือเทศ พื้นที่ปลูก 220 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย  2,500  กก. / ไร่


2.3 ปศุสัตว์
 เกษตรกรในพื้นที่ตำบลยางคราม  มีการเลี้ยงสัตว์ที่สำคัญ  ได้แก่  โค  ไก่  สุกร เป็ด  ไว้เพื่อการบริโภคในครัวเรือน  เพื่อไว้ขายเสริมรายได้ตลอดจนเลี้ยงไว้เพื่อการขยายพันธุ์  ซึ่งจำแนกสัตว์แต่ละชนิด  โดยประมาณ  ดังนี้
         1.  โคเนื้อ  จำนวน    705   ตัว
         2.  โคนม  จำนวน    134   ตัว
         3.  สุกร   จำนวน    12,527   ตัว
         4.  ไก่   จำนวน      10,343    ตัว
         5.  เป็ด   จำนวน    232   ตัว


2.5 หน่วยธุรกิจในตำบล
         1.  ธนาคาร   - แห่ง
         2.  บริษัท   - แห่ง
         3.  ร้านค้าต่าง ๆ   48  แห่ง
         4.  สถานีบริการน้ำมัน  2 แห่ง
         5.  โรงงานอุตสาหกรรม  1 แห่ง
         6.  โรงสี    4 แห่ง
         7.  ร้านเสริมสวย   3  แห่ง
         8.  โกดังเก็บสินค้า  -  แห่ง
         9.  ฟาร์มไก่   1 แห่ง
        10. ฟาร์มวัวนม   11  แห่ง
        11. ฟาร์มสุกร   21  แห่ง


3. สภาพสังคม

3.1 สภาพการศึกษา
 1.  โรงเรียนระดับประถมศึกษา  มี 3 แห่ง ได้แก่ 
       -โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว   จำนวนนักเรียน     90    คน
       -โรงเรียนวัดหนองหลั้ว   จำนวนนักเรียน    107   คน
       -โรงเรียนวัดศรีดอนชัย    จำนวนนักเรียน     76    คน

 2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   มี 1 แห่ง ได้แก่ 
       - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม

 3.  ศูนย์การเรียนชุมชน มี 1 แห่งได้แก่ 
      - ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลยางคราม 

4.  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน มี 11 แห่ง  คือ
     - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  หมู่ที่  1  บ้านห้วยน้ำขาว
     - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  หมู่ที่  2  บ้านใหม่พัฒนา
     - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  หมู่ที่  3  บ้านยางคราม
     - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  หมู่ที่  4  บ้านห้วยรากไม้
     - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  หมู่ที่  5  บ้านดอนชัย
     - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  หมู่ที่  6  บ้านศรีแดนเมือง
     - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  หมู่ที่  7  บ้านแม่อาว
     - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  หมู่ที่  8  บ้านใหม่ดอนชัย
     - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  หมู่ที่  9  บ้านห้วยรากไม้บน
     - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  หมู่ที่  10 บ้านผนัง
     - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  หมู่ที่  11  บ้านหนองม่วง

3.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา

วัด/สำนักสงฆ์     จำนวน 10   แห่งดังนี้ 
          1.  วัดถ้ำ  (หมู่ที่ 1 บ้านห้วยน้ำขาว)
          2.  วัดใหม่พัฒนา (หมู่ที่ 2 บ้านใหม่พัฒนา)    
          3.  วัดหนองหลั้ว      (หมู่ที่ 4  บ้านห้วยรากไม้)
          4.  วัดศรีดอนชัย       (หมู่ที่ 5 บ้านดอนชัย)
          5.  วัดศรีแดนเมือง (หมู่ที่ 6 บ้านศรีแดนเมือง)
          6.   สำนักสงฆ์ม่อนปู่อิ่น (หมู่ที่ 6 บ้านศรีแดนเมือง)
          7.  วัดกู่ลายมือ  (หมู่ที่ 10 บ้านผนัง)
          8.  วัดใหม่ยางคราม (หมู่ที่ 3 บ้านยางคราม )
          9.  สำนักสงฆ์ใหม่เชตวัน (หมู่ที่ 8 บ้านใหม่ดอนชัย)
        10.  สำนักสงฆ์ทุ่งบุรี


3.3  สาธารณสุข
          1.  โรงพยาบาลของรัฐ    จำนวน 1    แห่ง
          2.  สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน  จำนวน 1    แห่ง
          3.  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ  100

3.4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
          1.  สถานีตำรวจ     จำนวน  -     แห่ง
          2.   หน่วยบริการประชาชน / ป้อมตำรวจ  จำนวน  1    แห่ง
          3.  รถยนต์บรรทุกน้ำ    จำนวน  1     คัน


 

 


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2018 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549