<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
สำนักปลัด
 
นายศุภโชค แก้วหล้า
ปลัดเทศบาลตำบลยางคราม
นาย เกษม วงศฝั้น
รองปลัด เทศบาล ตำบลยางคราม
นางดวงใจ เชื้อเจ็ดตน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางมลชายา คำเพียว
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
นางลินดา ชูอนันตกูล
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวอชิตา อินตุ่น
นิติกร
นางณัฐลดา เขียวคำสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวรุ่งนภา คำปวง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางอรพินท์ ใจปลี
ผู้ช่วยบุคลากร
นางสาวจุฬารัตน์ ดิษฐ์สุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางทองสาย หล้าอี่
แม่บ้าน
(พนักงานจ้างทั่วไป)
นายประพันธ์ แสงตาติ๊บ
นักการภารโรง
(พนักงานจ้างทั่วไป)

  
 
 
 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549