<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น แบบวัดการรับรู้ของผู้่มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบ ITAS ด้วยตนเอง <23/11/61>

เทศบาลตำบลยางคราม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบ ITAS ของศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) โดยการประเมินด้วยตนเอง ที่ลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/55o8us ในระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2561 เพื่อสำนักงาน ป.ป.ช. นำข้อมูลดังกล่าวไปประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency Assessment :ITA) และเทศบาลตำบลยางคราม จะได้นำผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนา ยกระดับการปฏิบัติงาน ให้ดียิ่งขึ้นอันจะส่งผลให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐและสามารถยกรดับดัชนีการรับรู้การทุจริตต่อไป ดาวน์โหลดลิงค์ที่นี่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/55o8us ใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลยางคราม โทรศัพท์ 053-024329 (หัวหน้าสำนักปลัด)หรือสามารถแสกน OR Code เพื่อตอบแบบสอบถามผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้เช่นกันประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี 2562 <14/11/61>

ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
-----------------------------------

ด้วยขณะนี้ ใกล้ถึงระยะเวลาในการจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลยางคราม จึงขอประชาสัมพันธ์ ตามรายละเอียดดังนี้
๑. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 29 มีนาคม 2562
๒. ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ตั้งแต่เดือน 2 มกราคม – 30 เมษายน 2562
๓. ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2562

ทั้งนี้ ให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีสามารถยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีได้ ณ กองคลัง เทศบาลตำบลยางคราม ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053 – 024329 ต่อ 16, 17

********************************รายละเอียดเพิ่มเติม 397_721_P14112562.docx (25 KB.)ประกาศเทศบาลตำบลยางคราม เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 <01/05/61>

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2561ประกาศสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลยางคราม <01/02/61>

กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2561 และ กำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลยางคราม <29/01/61>

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลยางคราม สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น.ประกาศเทศบาลตำบลยางคราม เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 <26/01/61>
ประกาศ เรื่องแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 <17/01/61>
345_661_แผนจัดหาพัสดุ.PDF (449 KB.)ประกาศเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 <17/01/61>
344_660_แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง.PDF (413 KB.)
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2018 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549