<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

สอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ <07/02/56>

สอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน จำนวน 4 วัน232_252_p1.jpg (213 KB.)
232_253_p2.jpg (82 KB.)จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางคราม <18/09/55>

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางคราม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 255 ถึง 30 กันยายน 2556216_251_p1.jpg (207 KB.)จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง นักเรียน จำนวน 2 รายการ <18/09/55>

จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง นักเรียน จำนวน 2 รายการ ดังนี้
1.จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง นักเรียนของโรงเรียนในพืนที่เทศบาลตำบลยางคราม
2.จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางคราม215_250_p1.jpg (213 KB.)สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ <12/06/55>

สอบราคาจ้างเหมา ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 บ้านใหม่ดอนชัย203_245_01.jpg (199 KB.)
203_246_02.jpg (190 KB.)สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ <02/05/55>

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ202_240_01.jpg (194 KB.)
202_241_02.jpg (232 KB.)
202_242_03.jpg (229 KB.)
202_243_04.jpg (220 KB.)
202_244_05.jpg (108 KB.)ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ <02/03/55>

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
1.โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8
2.โครงการก่อสร้างบ่อพักระบายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8199_238_p01.jpg (230 KB.)
199_239_p02.jpg (237 KB.)
199_438_images.jpg (8 KB.)สอบราคาเช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ครั้งที่ 2 <24/01/55>

สอบราคาเช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. จำนวน 1 คัน185_231_p01.jpg (222 KB.)
185_232_p02.jpg (119 KB.)
185_233_p03.jpg (217 KB.)
185_234_p04.jpg (208 KB.)
185_235_p05.jpg (181 KB.)สอบราคาเช่ารถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน <21/12/54>

เทศบาลตำบลยางคราม มีความประสงค์สอบราคาเช่ารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน รายละเอียดตามเอกสารแนบ184_226_p1.jpg (206 KB.)
184_227_p2.jpg (105 KB.)
184_228_p3.jpg (226 KB.)
184_229_p4.jpg (213 KB.)
184_230_p5.jpg (188 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19  


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549