<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชนและศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบลยางคราม <16/01/61>
342_628_ประกาศ(1).PDF (739 KB.)
342_629_ประกาศ(2).PDF (594 KB.)
342_630_เอกสารประกวด(1).PDF (626 KB.)
342_631_เอกสารประกวด(2).PDF (727 KB.)
342_632_เอกสารประกวด(3).PDF (698 KB.)
342_633_เอกสารประกวด(4).PDF (740 KB.)
342_634_เอกสารประกวด(5).PDF (748 KB.)
342_635_เอกสารประกวด(6).PDF (695 KB.)
342_636_เอกสารประกวด(7).PDF (791 KB.)
342_637_เอกสารประกวด(8).PDF (598 KB.)
342_638_แบบสรุปราคากลาง(1).PDF (522 KB.)
342_639_แบบสรุปราคากลาง(2).PDF (384 KB.)
342_640_ราคากลาง(1).PDF (607 KB.)
342_641_ราคากลาง(2).PDF (708 KB.)
342_642_ราคากลาง(3).PDF (689 KB.)
342_643_ราคากลาง(4).PDF (638 KB.)ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) <12/01/61>
341_606_ประกาศ(1).PDF (645 KB.)
341_607_ประกาศ(2).PDF (417 KB.)
341_608_เอกสารประกวด(1).PDF (519 KB.)
341_609_เอกสารประกวด(2).PDF (658 KB.)
341_610_เอกสารประกวด(3).PDF (624 KB.)
341_611_เอกสารประกวด(4).PDF (721 KB.)
341_612_เอกสารประกวด(5).PDF (682 KB.)
341_613_เอกสารประกวด(6).PDF (772 KB.)
341_614_เอกสารประกวด(7).PDF (704 KB.)
341_615_เอกสารประกวด(8).PDF (475 KB.)
341_616_1.PDF (468 KB.)
341_617_2.PDF (507 KB.)
341_618_3.PDF (607 KB.)
341_619_4.PDF (623 KB.)
341_620_5.PDF (561 KB.)
341_621_6.PDF (538 KB.)
341_622_7.PDF (509 KB.)
341_623_8.PDF (605 KB.)
341_624_9.PDF (546 KB.)
341_625_10.PDF (520 KB.)
341_626_11.PDF (470 KB.)
341_627_12.PDF (527 KB.)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนโอเวอร์เลย์ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยากไม้ เชื่อม หมู่ที่ 9 บ้านห้วยรากไม้บน สายกลางบ้าน <11/09/60>

กว้าง 4 เมตร ยาว 211 เมตร และกว้าง 5 เมตร ยาว 203 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,859 ตารางเมตร ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)335_591_แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง.PDF (491 KB.)
335_592_1ประกาศ.docx (34 KB.)
335_593_2เอกสารประกวดราคา.docx (60 KB.)ราคากลางโครงการจ้างเหมาขุดลอกวัชพืชและตะกอนดินในลำเหมืองท่าหลา <12/06/60>

จ้างเหมาขุุดลอกวัชพืชและตะกอนดินในลำเหมืองท่าหลา สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4,5,6,10,11 จำนวน 6 ช่วงดำเนินการ เหมืองท่าหลาตะวันตก ตามาแบบเทศบาลตำบลยางครามกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย เป็นเงินทั้งสิ้น 197,000.-บาท โดยวิธีตกลงราคาราคากลางโครงการขุดลอกวัชพืชและตะกอนดินในลำเหมืองท่าหลา 329_542_Untitled-4.pdf (859 KB.)โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม ภาคเรียบที่ 1/2560 <19/05/60>

จัดซ์ื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม ภาคเรียนที่ 1/2560 วงเงินงบประมาณ 62,795.80 บาทโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียบที่ 1/2560 <19/05/60>

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียบที่ 1/2560 สำหรับโรงเรียน 3 แห่ง ในพื้นที่ตำบลยางคราม วงเงินงบประมาณ 230951.38 บาทโครงการก่อสร้างรางน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและอาคารแบ่งน้ำ บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 11 ต.ยางคราม <19/05/60>

ก่อสร้างรางน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดรางกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 142.00 เมตร พร้อมฝารางคอนกรึตเสริมเหล็กและก่อสร้สอาคารแบ่งน้ำ ขนาดกว้าง 0.20 เมตร ลึก 1.50 เมตร ยาว 5.00 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลยางครามกำหนดตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 325_540_010007.PDF (393 KB.)
แบบ ปร.4 ปร.5 325_541_010006.PDF (2.09 MB.)ราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านแม่อาว หมูที่ 7 ตำบลยางคราม จำนวน 1 บ่อ <05/04/60>
ราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านแม่อาว หมู่ที่ 7 ตำบลยางคราม จำนวน 1 บ่อ 323_539_60.PDF (2.07 MB.)
 
     
หน้า   1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2018 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549